ZAJĘCIA REW.-WYCHYCHOWAWCZE - Fundacja

Idź do spisu treści

Menu główne

ZAJĘCIA REW.-WYCHYCHOWAWCZE

NASZE PLACÓWKI > SZKOŁA PODSTAWOWA    

     Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzanie zainteresowań otoczeniem.

Zajęcia obejmują w szczególności:
• naukę nawiązywania kontaktu w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
• kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
• usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
• wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
• rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
• kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
• naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami). Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć.

Dla każdego uczestnika zajęć opracowuje się Indywidualny Program Rewalidacyjno–Wychowawczy, zawierający w szczególności:
•  cele realizowanych zajęć;
•  metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć;
•  zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.
Przy opracowywaniu programu uwzględnia się również mocne strony uczestnika, zainteresowania, możliwości psychofizyczne.


Szkoła i dowóz dzieci są bezpłatne.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:
•Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
•Podanie o przyjęcie do szkoły ---------> Pobierz
•Rozmowa kwalifikacyjna z rodzicem/opiekunem prawnym

Siedziba
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza”
Dobrocin, ul. Kościuszki 14a, 58-203 Dzierżoniów

Kontakt
668-241-302 – dyrektor szkoły
608-851-223 - dyrektor ds. dydaktycznych
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego