STATUTY SZKÓŁ - Fundacja

Idź do spisu treści

Menu główne

STATUTY SZKÓŁ

NASZE PLACÓWKI

Statut
Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej Specjalnej
„Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1

1.Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła  Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie (zwana dalej szkołą).
2.Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja „Pokolorujmy Szarość” z siedzibą w Dobrocinie ul. Kościuszki 22, 58-203 Dzierżoniów.
3.Siedziba Szkoły mieści się w budynku użyczonym przez organ prowadzący pod adresem Dobrocin, ul. Kościuszki 22, 58-203 Dzierżoniów.
4.Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach, może być używany skrót nazwy w brzmieniu: NSPS „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie.
5.Na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna” oraz rodzaj niepełnosprawności uczniów.
6.Szkoła działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących prowadzenia szkół i niniejszego statutu.
7.Podstawa prawna statutu:
a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017 poz. 59),
b) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2156 lub 357 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 poz. nr 191 i 1189 oraz 2015, poz. 357),
d)  rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.),
e) Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603),
f) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011r. Nr. 231, poz. 1375 z późn. zm.),
g) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483.),
h) Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenia Ogólne ONZ 20 XI 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526),
i) rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591),
j) rozporządzenia MEN  z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 1534),
k) rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ. U. z 2017 r.,poz. 1658),
l) rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. Dz. U. z 2017 poz.356 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego szkoły policealnej,
m) rozporządzenie  MEN z dnia 25 sierpnia  2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz. U. 2017 poz. 1646),
n) rozporządzenie MEN z dnia 28 marca  2017  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017r. poz. 703.),
o) rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. z 2017r. Poz.170),
p)Rozporządzenie MEN z dnia 23.04.2013 w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (DZU. 2013r., poz.529).
8.  Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2019roku.

§2

1. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
2. Szkoła jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
3. Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
4. Osoba prowadząca Szkołę działa w następującym zakresie:
a) uchwala i wprowadza zmiany do Statutu Szkoły,
b) powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły,
c) podejmuje decyzję w sprawach finansowych,
d) zawiesza i uchyla uchwały, zarządzenia, decyzje organów Szkoły w sytuacjach przewidzianych statutem.
e) rozpoznaje odwołania od uchwał, zarządzeń i decyzji organów Szkoły w sytuacjach przewidzianych statutem.

§3

1. Do  Szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie następujących dokumentów.
a) wniosku  złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych).
Wniosek o którym mowa zawiera imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata.
b) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane ze względu na niepełnosprawność ucznia.
2. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. Decyzja ma formę pisemną.
3. Do Szkoły mogą uczęszczać uczniowie w wieku od 6-20 lat.
4. w szkole mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim od 3-25 lat.

§4

1. Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza Szkoły jest prowadzona w zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Prowadzony program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i Rozporządzenie W/S w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopni głębokim.
3. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania  publicznej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. Nauka w szkole trwa 8 lat. Każdy etap kształcenia może być wydłużony.
      

Rozdział II
Cele i zadania
§5

1. Nadrzędną ideą Szkoły  jest dobro uczniów.
2. Celem Szkoły jest nauka oraz rehabilitacja młodzieży w kierunku przygotowania do pełnego uczestnictwa  w życiu społecznym. Szkoła wspiera inicjatywy i metody zmierzające do wzbogacenia możliwości edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie oraz tworzenie warunków do ich rozwoju intelektualnego i fizycznego.
3. Cele szkoły realizowane są poprzez system działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, właściwą organizacje zajęć oraz przygotowanie odpowiedniej bazy,
4. Celem edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go stosownie do jego możliwości w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, aby:
a) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie;
b) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
c) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie;
d) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.
5. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju.
6. Zadania Szkoły realizowane są w zakresie:
a) tworzenia optymalnych warunków rozwoju uczniów, w ramach zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
b) udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i rewalidacyjnej,
c) organizowania specjalistycznej opieki psychologiczno - pedagogicznej,
d) umożliwiania rozwoju zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania i wychowania,
e) współdziałania z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzinom,
f) współdziałania z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
g) określania zasad organizacyjno - porządkowych.

§6

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole polega na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb i możliwości ich zaspokojenia,
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
d) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
e) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji  zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
f) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
g) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.
h) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest zorganizowana w formie:
a) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów,
b) zajęcia specjalistyczne wg indywidualnych potrzeb ucznia,
c) porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

§7   

1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w sprawach kształcenia, wychowania i opieki, udziela rodzicom w tym zakresie wszechstronnej pomocy w wychowaniu niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i przygotowaniu ich do samodzielnego życia.
2. W celu zapewnienia najlepszych warunków rozwoju uczniów rodzice dziecka zobowiązani są do współpracy ze Szkołą polegającą w szczególności na:
a) stosowaniu się do zaleceń wynikających z indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych,
b) współpracy z Dyrektorem Szkoły i Dyrektorem ds. dydaktycznych,
c) współpracy z wychowawcą oraz nauczycielami,
d) współpracy ze specjalistami,
e) udzielaniu informacji dot. sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
f) terminowego przedkładania wymaganych dokumentów,
g) udzielaniu informacji o zmieniającym się stanie zdrowia ucznia i pobieranych lekach,
h) do odebrania ucznia ze Szkoły w przypadku jego złego stanu zdrowia,
3. W ciągu roku szkolnego organizuje się spotkania z rodzicami uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne. Wychowawca klasy ma prawo do zwołania zebrania rodziców w dowolnym czasie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły lub Dyrektora ds. dydaktycznych.
4. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach klasowych i ogólnoszkolnych.
5. Na pierwszych spotkaniach wychowawcy zapoznają rodziców z podstawą programową oraz podręcznikami obowiązującymi uczniów, a także z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
6.Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania:
a) informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce.
b) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka,
c) informacji na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania i treści edukacyjnych realizowanych w danym oddziale.
7. W sprawach edukacyjno - wychowawczych nie cierpiących zwłoki, Szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami określonego ucznia.

§8

1. Pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza”  w Dobrocinie.
2. Osobą wykonującą za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy jest Dyrektor Szkoły.
3. W Szkole zatrudniani są: nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy, Kartą Nauczyciela w zakresie o którym mowa w art. 91b. ust. 2-3 oraz decyzjami osoby prowadzącej.  

§9

1. Działalność Szkoły  nie ma charakteru zarobkowego i jest finansowana z dotacji budżetowych, środków organu prowadzącego, darowizn i innych środków przekazywanych Szkole  przez osoby fizyczne i prawne.

ROZDZIAŁ III
Organy Szkoły  oraz zakres ich zadań

§10

1.Organami Szkoły  są:
a) Dyrektor,
b) Dyrektor ds. dydaktycznych,
b) Rada Pedagogiczna.

Dyrektor
§11

1. Osoba prowadząca Szkołę powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły i Dyrektora do spraw dydaktycznych na pięcioletnią kadencję.
2. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
a) wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli w czasie zajęć zorganizowanych przez Szkołę;
b) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły jak: arkusz organizacyjny,
c) niezwłocznie przekazuje do wiadomości organowi prowadzącemu zalecenia i polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
d) zapewnia warunki działalności innym organom Szkoły.
e) sprawuje nadzór nad Dyrektorem ds. dydaktycznych;
f) wyznacza dyrektorowi ds. dydaktycznych szczegółowy zakres zadań, czynności, odpowiedzialności i kompetencje w formie pisemnej;
g) rozstrzyga spory między organami szkoły;
h) opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:
(1) arkusz organizacyjny Szkoły,
(2) projekty innowacyjne Szkoły  oraz sposoby ich finansowania,
3. Do kompetencji Dyrektora do spraw dydaktycznych należy w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru  pedagogicznego;
b) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychicznego;
c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji przewidzianych statutem;
d) wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli w czasie zajęć zorganizowanych przez Szkołę;
e) opracowanie dokumentów programowo- organizacyjnych szkoły jak: tygodniowy rozkład zajęć, plan pracy Szkoły;
f) niezwłocznie przekazuje do wiadomości Dyrektorowi szkoły zalecenia i polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
g) stwarza warunki do działań w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji;
h) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia kształcenia specjalnego ucznia;
i)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
j) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.
k) Dyrektor ds. dydaktycznych jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady;
l) Dyrektor ds. dydaktycznych odpowiada przed Dyrektorem za zgodne z prawem funkcjonowanie szkoły w ramach swych kompetencji;
ł) dyrektor ds. dydaktycznych uzgadnia z Dyrektorem szkoły organizację pracy na dany rok;
m) dyrektor ds. dydaktycznych odpowiada za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, wydawanie zaświadczeń i świadectw szkolnych;
n) dyrektor ds. dydaktycznych niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi:
- zalecenia i uwagi z kontroli przeprowadzonych w szkole przez organ nadzorujący;
o) dyrektor ds. dydaktycznych wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa.
p) dyrektor ds. dydaktycznych wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

§12

1. Dyrektor i Dyrektor ds. dydaktycznych  ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach rodziców zwoływanych przez organy Szkoły lub organ prowadzący.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora ds. dydaktycznych zastępuje go nauczyciel Szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.
3. Dyrektor ds. dydaktycznych  przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.


Rada Pedagogiczna
§13

1, Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem ds. dydaktycznych za realizację programu dydaktyczno – wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele oraz Dyrektor  i Dyrektor ds. dydaktycznych.
3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor ds. dydaktycznych.

§14

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane są: na wniosek jej przewodniczącego, lub na wniosek innych organów Szkoły albo organu prowadzącego.
2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§15

1.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:
a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
d) opiniowanie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników,
e) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez organ prowadzący,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
Wniosek taki, przedstawiony w formie pisemnej, musi zawierać uzasadnienie.
2.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
b) propozycje Dyrektora ds, dydaktycznych w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.

§16

1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej podejmowane są w drodze uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu może zostać przeprowadzone głosowanie niejawne.
2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej  Szkoły są protokołowane.
3. Dyrektor ds. dydaktycznych wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor ds. dydaktycznych niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły organ prowadzący Szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
4. Opinie organów Szkoły w sprawach określonych statutem, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w formie pisemnej w terminie do 14 dni od zgłoszenia sprawy. Opinie załączane są do dokumentacji danej sprawy.

§17

1. Organy Szkoły, z inicjatywy własnej lub na wniosek organu prowadzącego, mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły  i do przedstawienia ich właściwym adresatom.
2. Organy Szkoły, z wyjątkiem Dyrektora i Dyrektora ds. dydaktycznych , nie mogą reprezentować Szkoły na zewnątrz.                                                                        
                                

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki nauczycieli


§18

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają: Karta Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91b ust. 2-3 Karty), Kodeks Pracy, Statut i Regulamin Szkoły, oraz uchwały organu prowadzącego.
2. W szczególności do obowiązków nauczycieli należą:
a) dbałość o jakość pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
b) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności:
(1) podejmowanie decyzji o formie przekazywania uczniów, po zakończonych zajęciach, bezpośrednio pod opieką innego nauczyciela,
(2) przekazywanie uczniów do Sali zajęć pozaszkolnych (jeśli są ich uczestnikami) po ostatniej godzinie lekcyjnej,
(3) bieżące kontrolowanie frekwencji uczniów z potwierdzeniem w dziennikach zajęć,
(4) ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
(5) szczególne zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjść i wycieczek,
c) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
d) udzielanie pomocy w indywidualnym przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,
e) udział w pracach rady pedagogicznej,
f) przestrzeganie zasad współżycia społeczności szkolnej,
3. Nauczyciele w szczególności mają prawo do:
a) współdziałania w formułowaniu programów nauczania i wychowania w Szkole
b) wdrażania własnych metod nauczania i wychowania,
c) aktywnego współtworzenia oblicza Szkoły
4. W zakresie wykonywania obowiązków służbowych nauczyciele korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6. VI.1997 r. Kodeks Karny.
5. Organ prowadzący i Dyrektor  są zobowiązani z urzędu wystąpić w obronie nauczyciela, gdy zostaną naruszone prawa przysługujące nauczycielowi.
                   

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki uczniów


§19

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.
2. W szczególności uczeń ma prawo do :
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny jego zachowania oraz postępów w nauce,
c) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez Szkołę,
d) zgłaszanie nauczycielom i właściwym organom Szkoły wniosków i postulatów dotyczących spraw uczniowskich.
3. Do obowiązków ucznia w szczególności należą:
a) udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich,
b) dbałość o dobre imię Szkoły  oraz poszanowanie jego mienia,
c) przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów,
d) przestrzeganie zasad kultury współżycia w społeczności szkolnej oraz poza nią,
e) dbanie o schludny wygląd, przy czym pożądane jest, aby w dniach uroczystości szkolnych i szczególnych imprez uczeń występował w stroju galowym,
f) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych w formie pisemnej lub telefonicznej, z podaniem przyczyny nieobecności.
4. Jeżeli możliwości psychofizyczne ucznia utrudniają mu korzystanie z powyższych praw oraz stosowanie się do obowiązków, w jego  imieniu występują rodzice lub opiekunowie prawni.

§20

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów:
a) w przypadku ciężkiego naruszenia postanowień statutu lub obowiązków ucznia,
b) w przypadku gdy uczeń w sposób powtarzający stwarza poważne zagrożenia życia i zdrowia, a także dla zdrowa i życia  innych uczniów i pracowników Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych o których mowa w ust.1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej , po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora, o której mowa w ust. 2, do właściwego  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty powiadomienia ich  o decyzji Dyrektora.
4. Odwołalność wstrzymuje wykonalność  decyzji Dyrektora.

§21

1. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo złożenia pisemnej skargi do Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły po rozpoznaniu sprawy podejmuje decyzję o przedmiocie skargi informując jednocześnie o prawie odwołania do osoby prowadzącej Szkołę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. Decyzja osoby prowadzącej jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI
Organizacja pracy  i nauczania Szkoły


§22

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza osoba prowadząca szkołę do 30 maja danego roku.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor ds. dydaktycznych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Plan zajęć dydaktyczno wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
4. W Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
5. W Szkole obowiązują terminy rozpoczęcia i kończenia przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych przerw w nauce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

§23

1. Nauka w Szkole odbywa się w oparciu o pracę w oddziałach i nauczanie indywidualne.
2. Liczba uczniów w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi 4-8 uczniów.
3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale o którym mowa ust. 2 występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
4. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów może być mniejsza od liczby określonej w ust. 2 i 3.
5. W uzasadnionych przypadkach Szkoła organizuje zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych oddziałów szkoły podstawowej, stanowiącym klasę łączoną. Łączna liczba uczniów w takiej klasie musi mieścić się w granicach normy ustalonej dla odpowiedniego oddziału.

§24

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30-60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2. czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§25

1. Ocena postępów ucznia dokonywana jest dwa razy w roku szkolnym, jeden raz na koniec pierwszego i jeden raz na koniec drugiego semestru, na podstawie opracowanego dla każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego (IPET).
2. Klasyfikacja roczna ucznia polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zawartych w IPET, w danym roku szkolnym. Ocena jest opisowa i dokonuje jej zespół nauczycieli. Ocenę wpisuje się do arkusza ocen oraz do IPET.
3. Ocena z zachowania jest oceną opisową i polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia  społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ( z uwzględnieniem specyfiki jego funkcjonowania).

§26

1. Nauczyciel ma prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, (koncepcjami) nauczania.
2. Stosowanie innowacyjnych metod (koncepcji) nauczania, eksperymentów pedagogicznych, a także autorskich programów nauczania wymaga uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej oraz zatwierdzenia Dyrektora ds. dydaktycznych.
3. Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obowiązujące w szkołach publicznych.

ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy


§27
 

1. W szkole zatrudnia się :
a) pracowników pedagogicznych (nauczycieli, wychowawcę świetlicy),
b) pracowników niepedagogicznych (w szczególności administracyjnych oraz obsługowych),
c) inni specjaliści.
2 Stosunek zatrudnienia z nauczycielami i pozostałymi pracownikami Szkoły nawiązuje Dyrektor na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na czas określony (umowa o pracę, umowa zlecenie).
3. Nauczyciele Szkoły muszą posiadać kwalifikacje oraz odpowiednią postawę etyczno- moralną.

Nauczyciel
§28    

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą, rewalidacyjną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, a także:
a) odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów w czasie sprawowania nad nimi opieki, prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem w działaniach rewalidacyjnych ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz własnych obserwacji,
b) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwija ich zdolności oraz zainteresowania,
c) systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzenia każdej formy procesu dydaktyczno- wychowawczego, rehabilitacyjnego i rewalidacyjnego,
d) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia postępy uczniów w nauce i nabywaniu umiejętności zgodnie z obowiązującym w szkole systemem nauczania,
e) udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich przyczyn,
f) dba o pomoce naukowe i sprzęt,
g) bierze aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
h) doskonali umiejętności pedagogiczne przez samokształcenie i udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
i) współpracuje z rodzicami uczniów oraz wychowawcami klas,
j) organizuje i prowadzi prace społeczno - użyteczne na rzecz Szkoły,
k) wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku,
l) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
ł) wypełnia zadania opiekuńcze i wychowawcze podczas wycieczek szkolnych i wyjść grupowych poza teren Szkoły,
m) prowadzi terminowo i właściwie dokumentację pracy pedagogicznej,
n) niezwłocznie informuje rodziców o trudnościach i zagrożeniach dotyczących rozwoju psychofizycznego dziecka,
o) jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej.
2. W sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją nauczyciel ma obowiązek postępować zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami postępowania umieszczonymi w szkolnym programie profilaktyki.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw między lekcjami nauczyciele pełnią dyżury  zgodnie z zasadami organizacyjno - porządkowymi obowiązującymi w szkole.

§29

1. Nauczyciel ma prawo do:
a) uzyskania w swojej pracy pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Dyrektora ds. dydaktycznych  i Rady Pedagogicznej,
b) stosowania innowacyjnych metod (koncepcji) nauczania, eksperymentów pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania zgodnie z par. 26 statutu,
c) korzystania ze sprzętu i pomocy naukowych Szkoły oraz własnych.
2. Nauczyciele i nauczyciele specjaliści tworzą zespoły.
3. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora ds. dydaktycznych  przewodniczący zespołu.
4. Cele i zadania zespołu obejmują:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, uzgodnienia metod prowadzenia rewalidacji i rehabilitacji,
b) organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
c) współdziałanie w organizowaniu pracowni, gabinetów specjalistycznych (rehabilitacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych itp.), a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
d) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
e) wspólne przygotowywanie diagnoz interdyscyplinarnych oraz projektowanie wspólnych działań rewalidacyjno - rehabilitacyjnych skierowanych na ucznia.


Wychowawca klasy
§30   

1. Dyrektor ds. dydaktycznych powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu Dalej Wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania szczególnie w klasach młodszych.
3. Na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor ds. dydaktycznych powierzy lub powierzył zadanie wychowawcy mają możliwość wpływania rodzice uczniów.
4. Rodzice uczniów danego oddziału, mogą wystąpić do Dyrektora ds. dydaktycznych  z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Dyrektor ds. dydaktycznych  rozstrzyga wniosek w terminie 14 dni.
5. Dyrektor ds. dydaktycznych może również dokonać zmiany wychowawcy w przypadku:
a) przeniesienia nauczyciela do innej placówki lub przydziału nowych czynności uniemożliwiających wykonywanie tego zadania,
b) długotrwałej nieobecności nauczyciela,
c) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcje wychowawcy,
d) urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego,
e) braku efektów pracy wychowawczej,
f) nie wywiązywania się z zadań wychowawcy, określonych statutem Szkoły,
g) na wniosek samego wychowawcy.
6. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym, a w szczególności:
a) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
b) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących oddział,
c) ustalenie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,
e) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych, form pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenie ich w sprawy oddziału i szkoły,
f) współdziałanie z lekarzem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc uczniom,
g) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy, w tym prowadzenie i dbanie o systematyczne uzupełnianie dziennika lekcyjnego, kontrolowanie wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne), wypełnianie arkuszy ocen, wypisywanie świadectw i sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących oddziału,
h) prowadzenie i dokumentowanie na piśmie (przynajmniej 2 razy w roku) obserwacji i rozwoju psychofizycznego ucznia,
i) zapoznanie się z warunkami życia i funkcjonowania swoich wychowanków,
j) utrzymywanie systematycznego i częstego kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
k) współpracowanie z  psychologiem i poradnią psychologiczną- pedagogiczną,
l) udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego rozwoju ucznia,
ł) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
m) uczestniczenie w zebraniach klasowych i konsultacjach z rodzicami,
n) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa.

§31

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby uczniów, Dyrektor może zatrudniać w szkole specjalistów jako pracowników pedagogicznych  lub niepedagogicznych (w zależności od ich wykształcenia) w tym w szczególności pedagoga, psychologa, logopedę, rehabilitanta.
2. W przypadku zatrudnienia specjalistów do zakresu ich obowiązków stosuje się przepisy §32-34.

Psycholog (pedagog)
§32
   

1. Psycholog (pedagog) przeprowadza i formułuje diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia celem ustalenia prognozy i kierunku rozwoju oraz sporządzenia planu wspomagania rozwoju ucznia. W tym celu:
a) gromadzi, zapoznaje się i analizuje dotychczasową dokumentację rozwoju ucznia,
b) przeprowadza wywiad z rodzicami ucznia,
c) wykonuje badania testowe i eksperymentalne odpowiednio dostosowane do możliwości komunikacji i aktualnych dyspozycji ucznia.
2. Psycholog (pedagog) uczestniczy w zajęciach grup szkolnych, zajęciach rehabilitacyjnych i indywidualnych w celu obserwacji zachowania ucznia w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
3. Psycholog (pedagog) współpracuje z nauczycielami i innymi specjalistami w zakresie:
a) ustalenia linii postępowania wychowawczego z uczniem,
b) terapii zaburzeń ucznia,
c) konstruowania planów indywidualnej pracy z uczniem,
d) konstruowania programów zajęć terapeutycznych grupowych,
e) wspomagania nauczycieli w ich kontaktach z rodzicami,
f) dokumentacji współpracy w dzienniku psychologa.
4. Psycholog ( pedagog) współpracuje z rodzicami przekazując im rzetelną wiedzę na temat rozwoju i możliwości psychofizycznych ucznia, prowadząc dyskusje na interesujące rodziców tematy z zakresu wychowania i rozwoju dziecka, a w przypadku wątpliwości i problemów natury wychowawczej, a także trudności w funkcjonowaniu rodziny udziela pomocy psychologicznej rodzicom.
5. Psycholog (pedagog) przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

Logopeda
§33

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
c) podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
d) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Logopeda przekazuje rodzicom uczniów rzetelną wiedzą na temat rozwoju mowy dziecka i postępów bądź regresu w terapii w czasie konsultacji.
3. Logopeda aktywnie włącza rodziców w proces terapii ucznia oraz przeprowadza instruktaż.

Rehabilitant
§34

1. Rehabilitant obejmuje opieką wszystkich uczniów w szkole, którzy wymagają jego pomocy i prowadzi własne obserwacje dziecka na terenie grupy i w kontaktach indywidualnych, a także:
a) konstruuje program terapii w oparciu o pisemne skierowania i wskazówki lekarza specjalisty,
b) prowadzi indywidualne i grupowe ćwiczenia rehabilitacyjne wybraną metodą terapii według swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności,
c) prowadzi odpowiednią dokumentację,
d) prowadzi rozmowy i wywiady z rodzicami dziecka w celu dokonania rzetelnej diagnozy dziecka, jego postępów lub regresu w rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej,
e) aktywnie włącza rodziców w proces rehabilitacji dziecka udzielając im stosownego instruktażu,
f) współpracuje z ośrodkami specjalistycznymi i doskonali swoje umiejętności zawodowe.     
               

Pomoc nauczyciela
§35  

1. W oddziałach szkolnych można zatrudniać pomoc nauczyciela.
2. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do uczniów głównie w zakresie higieny osobistej i ubierania,
b) uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu


Pozostali pracownicy
§36

1.Pracownicy niepedagogiczni są zobowiązani w szczególności do:
a) sumiennego i starannego wykonywania swoich obowiązków oraz poleceń Dyrektora Szkoły, Dyrektora ds. dydaktycznych,
b) przestrzegania czasu pracy ustalonego w Szkole,
c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , przepisów przeciwpożarowych  oraz porządku i regulaminów ustalonych w szkole,
d) dbania o dobre imię i mienie Szkoły,
e) zachowanie tajemnicy w sprawach dotyczących uczniów szkoły, a mogących naruszyć dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców.
2. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
a) pracy w warunkach zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym przez Kodeks Pracy, a który powinien być wykorzystany w czasie ferii letnich lub zimowych zgodnie z planem urlopu.
     

ROZDZIAŁ VII
Zasady naboru

§37

Uczniami Szkoły może  być dzieci i  młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym , znacznym i głębokim , a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 7 lat do 20.

§38

1. Do klasy pierwszej mogą być przyjmowane na wniosek rodziców uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także niepełnosprawnościami sprzężonymi wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną bądź inną poradnię specjalistyczną.
2. Do klasy programowo wyższej mogą być przyjmowani:
a) na wniosek rodziców, uczniowie nie będący dotychczasowymi uczniami Szkoły, po przedłożeniu świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach Szkoły  publicznej tego samego typu oraz odpisu (potwierdzonej kserokopii) arkusza ocen wydanego przez Szkołę, z której uczeń odszedł, stosownie do liczby wolnych miejsc.
3.Decyzje o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej lub do klasy programowo wyższej w przypadku o którym mowa w ust.2 pkt b podejmuje Komisja Kwalifikacyjna (zwana dalej Komisją).
4.W skład Komisji wchodzi:
a) Dyrektora,
b) nauczyciel wskazany przez Dyrektora,
c)przedstawiciel osoby prowadzącej.
5.Komisja przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu do Szkoły kieruje się przede wszystkim:
a)dobrem ucznia ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły,
b)dobrem wszystkich uczniów Szkoły,
c)możliwościami Szkoły w zakresie zapewnienia prawidłowego nauczania i funkcjonowania Szkoły.
6.Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły po przedłożeniu przez rodziców dokumentów o których mowa w ust.1 i 2 i po odbyciu rozmowy z uczniem i jego rodzicami.
7.Komisja przekazuje rodzicom ucznia informacje o podjętej decyzji w terminie 14 dni od dnia przeprowadzonej rozmowy. W przypadku decyzji negatywnej komisja obowiązana jest sporządzić uzasadnienie, a rodzice mogą w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Komisji podjęta w wyniku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie jest ostateczna.


ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§39

1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą organu prowadzącego z inicjatywy własnej lub na wniosek Dyrektora.
2. Organ prowadzący ma prawo zlikwidować Szkołę przed końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązany poinformować, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców lub opiekunów prawnych, Kuratora Oświaty oraz władze Starostwa Powiatowego na terenie, którego jest położona Szkoła.
1.Organ prowadzący przekazuje dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej Szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Szkołą.

§40

1. Dyrektor Szkoły zapoznaje rodziców/opiekunów prawnych uczniów, za pisemnym potwierdzeniem w formie oświadczenia, ze statutem. Statut Szkoły powinien być dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

§41

1. Szkoła prowadzi, przechowuje dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§42

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem, rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Statut
Niepublicznej  Szkoły Przysposabiającej do Pracy
„Bajeczne Wzgórza”
w Dobrocinie


Rozdział I
Postanowienia ogólne


1.Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła  Przysposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie.
2.Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja „Pokolorujmy Szarość” z siedzibą przy  Dobrocin ul. Kościuszki 22, 58-203 Dzierżoniów.
3.Siedziba Szkoły mieści się w budynku użyczonym przez organ prowadzący pod adresem Dobrocin, ul. Kościuszki 14 a, 58-203 Dzierżoniów.
4.Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach, może być używany skrót nazwy w brzmieniu: NSPP „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie.
5.Na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz rodzaj niepełnosprawności uczniów.
6.Szkoła działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczące prowadzenia szkół i niniejszego statutu.
7.Podstawa prawna statutu:
a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017 poz. 59)
b) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 poz.1189),
d)  rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm. ),
e) Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603),
f) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011r. Nr. 231, poz. 1375 z późn. zm.),
g) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483.),
h) Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenia Ogólne ONZ 20 XI 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526),
i) rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591),
j) rozporządzenia MEN  z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 1534),
k) rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ. U. z 2017 r.,poz. 1658),
l) rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. Dz. U. z 2017 poz.356 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego szkoły policealnej,
m) rozporządzenie  MEN z dnia 25 sierpnia  2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz. U. 2017 poz. 1646),
n) rozporządzenie MEN z dnia 28 marca  2017  w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017r. poz. 703.),
o) rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. z 2017r. poz.170).
p) Niniejszy Statut wchodzi w  życie z dniem 01.09.2018 roku.

§2

1.Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
2.Szkoła jest placówką przeznaczoną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3.Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
4. Osoba prowadząca Szkołę działa w następującym zakresie:
a) uchwala i wprowadza zmiany do Statutu Szkoły,
b) powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły,
c) podejmuje decyzję w sprawach finansowych,
d) zawiesza i uchyla uchwały, zarządzenia, decyzje organów Szkoły w sytuacjach przewidzianych statutem.
e) rozpoznaje odwołania od uchwał, zarządzeń i decyzji organów Szkoły w sytuacjach przewidzianych statutem

§3

1. Do  Szkoły przyjmowani są uczniowie na podstawie następujących dokumentów.
a) wniosku  złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych).
Wniosek o którym mowa zawiera imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata.
b)orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność ucznia.
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.
2. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. Decyzja ma formę pisemną.
3. Do Szkoły mogą uczęszczać uczniowie  do 24 lat.

§4

1. Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza Szkoły jest prowadzona w zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Prowadzony program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach przysposabiających do pracy.
3. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania  publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej  do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. Nauka w szkole trwa 3 lata. Kształcenie można wydłużyć o rok.

Rozdział II
Cele i zadania

§5

1. Nadrzędną ideą Szkoły  jest dobro uczniów.
2. Celem Szkoły jest nauka oraz rehabilitacja młodzieży w kierunku przygotowania do pełnego uczestnictwa  w życiu społecznym. Szkoła wspiera inicjatywy i metody zmierzające do wzbogacenia możliwości edukacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz tworzenie warunków do ich rozwoju intelektualnego i fizycznego.
3. Celem edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go stosownie do jego możliwości w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, aby:
a) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie;
b) zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
c) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie;
d) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.
4. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju.
5. Zadania Szkoły realizowane są w zakresie:
a) tworzenia optymalnych warunków rozwoju uczniów, w ramach zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
b) udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i rewalidacyjnej
c) organizowania specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
d) umożliwiania rozwoju zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania i wychowania,
e) współdziałania z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzinom,
f) współdziałania z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,
g) określania zasad organizacyjno - porządkowych.

§6

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole polega na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb i możliwości ich zaspokojenia,
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych ,
d) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
e)prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji  zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
f) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
g) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.
h) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
2. Pomoc psychologiczna – pedagogiczna w Szkole jest zorganizowana w formie:
a) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów,
b) zajęcia specjalistyczne wg indywidualnych potrzeb ucznia,
c) porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

§7

1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w sprawach kształcenia, wychowania i opieki, udziela rodzicom w tym zakresie wszechstronnej pomocy w wychowaniu niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i przygotowaniu ich do samodzielnego życia.
2. W celu zapewnienia najlepszych warunków rozwoju uczniów rodzice dziecka zobowiązani s ą do współpracy ze Szkołą polegającą w szczególności na:
a) stosowaniu się do zaleceń wynikających z indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych,
b)współpracy z Dyrektorem Szkoły i Dyrektorem ds. dydaktycznych,
c) współpracy z wychowawcą oraz nauczycielami,
d) współpracy ze specjalistami,
e) udzielaniu informacji dot. sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
f)terminowego przekładania wymaganych dokumentów,
g)udzielaniu informacji o zmieniającym się stanie zdrowia ucznia i pobieranych lekach,
h) do odebrania ucznia ze Szkoły w przypadku jego złego stanu zdrowia,
3. W ciągu roku szkolnego organizuje się spotkania z rodzicami uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne. Wychowawca klasy ma prawo do zwołania zebrania rodziców w dowolnym czasie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły lub Dyrektora ds. dydaktycznych .
4. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach klasowych i ogólnoszkolnych.
5. Na pierwszych spotkaniach wychowawcy zapoznają rodziców z podstawą programową oraz podręcznikami obowiązującymi uczniów, a także z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
6.Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania:
a) informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce.
b) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka,
c) informacji na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania i treści edukacyjnych realizowanych w danym oddziale.
7. W sprawach edukacyjno - wychowawczych nie cierpiących zwłoki, Szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami określonego ucznia.

§8

1. Pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy jest Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie.
2. Osoba wykonującą za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy jest Dyrektor Szkoły.
3.W Szkole zatrudniani są: nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy, Kartą Nauczyciela w zakresie o którym mowa w art. 91b. ust. 2-3 oraz decyzjami osoby prowadzącej.

§9

1. Działalność Szkoły  nie ma charakteru zarobkowego i jest finansowana z dotacji budżetowych, środków organu prowadzącego, darowizn i innych środków przekazywanych Szkole  przez osoby fizyczne i prawne.

ROZDZIAŁ III
Organy Szkoły  oraz zakres ich zadań


§10

1.Organami Szkoły  są:
a) Dyrektor,
b) Dyrektor ds. dydaktycznych,
b) Rada Pedagogiczna.


Dyrektor
§11

1. Osoba prowadząca Szkołę powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły i Dyrektora do spraw dydaktycznych na pięcioletnią kadencję.
2. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
a) wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli w czasie zajęć zorganizowanych przez Szkołę;
b) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły jak: arkusz organizacyjny,
c) niezwłocznie przekazuje do wiadomości organowi prowadzącemu zalecenia i polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
d) zapewnia warunki działalności innym organom Szkoły.
e) sprawuje nadzór nad Dyrektorem ds. dydaktycznych;
f) wyznacza dyrektorowi ds. dydaktycznych szczegółowy zakres zadań, czynności, odpowiedzialności i kompetencje w formie pisemnej;
g) rozstrzyga spory między organami szkoły;
h) opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:
(1) arkusz organizacyjny Szkoły,
(2) projekty innowacyjne Szkoły  oraz sposoby ich finansowania,
3. Do kompetencji Dyrektora do spraw dydaktycznych należy w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru  pedagogicznego;
b) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychicznego;
c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji przewidzianych statutem;
d) wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli w czasie zajęć zorganizowanych przez Szkołę;
e) opracowanie dokumentów programowo- organizacyjnych szkoły jak: tygodniowy rozkład zajęć, plan pracy Szkoły;
f) niezwłocznie przekazuje do wiadomości Dyrektorowi szkoły zalecenia i polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
g) stwarza warunki do działań w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji;
h) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia kształcenia specjalnego ucznia;
i)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
j) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.
k) Dyrektor ds. dydaktycznych jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady;
l) Dyrektor ds. dydaktycznych odpowiada przed Dyrektorem za zgodne z prawem funkcjonowanie szkoły w ramach swych kompetencji;
ł) dyrektor ds. dydaktycznych uzgadnia z Dyrektorem szkoły organizację pracy na dany rok;
m) dyrektor ds. dydaktycznych odpowiada za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, wydawanie zaświadczeń i świadectw szkolnych;
n) dyrektor ds. dydaktycznych niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi:
- zalecenia i uwagi z kontroli przeprowadzonych w szkole przez organ nadzorujący;
o) dyrektor ds. dydaktycznych wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa.
p) dyrektor ds. dydaktycznych wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.

§12

1. Dyrektor i Dyrektor ds. dydaktycznych  ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach rodziców zwoływanych przez organy Szkoły lub organ prowadzący.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora ds. dydaktycznych zastępuje go nauczyciel Szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.
3. Dyrektor ds. dydaktycznych  przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Rada Pedagogiczna
§13

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem ds. dydaktycznych za realizację programu dydaktyczno – wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele oraz Dyrektor  i Dyrektor ds. dydaktycznych.
3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor ds. dydaktycznych.

§14

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane są: na wniosek jej przewodniczącego, lub na wniosek innych organów Szkoły albo organu prowadzącego.
2. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§15

1.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:
a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
d) opiniowanie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników,
e) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez organ prowadzący,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
Wniosek taki, przedstawiony w formie pisemnej, musi zawierać uzasadnienie.
2.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
b) propozycje Dyrektora ds, dydaktycznych w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych,  

§16

1. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej podejmowane są w drodze uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego z członków organu może zostać przeprowadzone głosowanie niejawne.
2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej  Szkoły są protokołowane.
3. Dyrektor ds. dydaktycznych wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor ds. dydaktycznych niezwłocznie zawiadamia Dyrektora szkoły organ prowadzący Szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
4. Opinie organów Szkoły w sprawach określonych statutem, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w formie pisemnej w terminie do 14 dni od zgłoszenia sprawy. Opinie załączane są do dokumentacji danej sprawy.

§17

1. Organy Szkoły, z inicjatywy własnej lub na wniosek organu prowadzącego, mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły  i do przedstawienia ich właściwym adresatom.
2. Organy Szkoły, z wyjątkiem Dyrektora i Dyrektora ds. dydaktycznych, nie mogą reprezentować Szkoły na zewnątrz.                                                                        
                                                                                                                    

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki nauczycieli

§18

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają: Karta Nauczyciela (w zakresie określonym w art. 91b ust. 2-3 Karty), Kodeks Pracy, Statut i Regulamin Szkoły, oraz uchwały organu prowadzącego.
2. W szczególności do obowiązków nauczycieli należą:
a) dbałość o jakość pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
b) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności:
(1) podejmowanie decyzji o formie przekazywania uczniów, po zakończonych zajęciach, bezpośrednio pod opieką innego nauczyciela,
(2) przekazywanie uczniów do Sali zajęć pozaszkolnych (jeśli są ich uczestnikami) po ostatniej godzinie lekcyjnej,
(3) bieżące kontrolowanie frekwencji uczniów z potwierdzeniem w dziennikach zajęć,
(4) ciągłe zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
(5) szczególne zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów podczas zorganizowanych wyjść i wycieczek,
c) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
d) udzielanie pomocy w indywidualnym przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,
e) udział w pracach rady pedagogicznej,
f) przestrzeganie zasad współżycia społeczności szkolnej,
3. Nauczyciele w szczególności mają prawo do:
a) współdziałania w formułowaniu programów nauczania i wychowania w Szkole
b) wdrażania własnych metod nauczania i wychowania,
c) aktywnego współtworzenia oblicza Szkoły
4. W zakresie wykonywania obowiązków służbowych nauczyciele korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6. VI.1997 r. Kodeks Karny.
5. Organ prowadzący i Dyrektor  są zobowiązani z urzędu wystąpić w obronie nauczyciela, gdy zostaną naruszone prawa przysługujące nauczycielowi.
                   

ROZDZIAŁ IV
Prawa i obowiązki uczniów

§19

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.
2. W szczególności uczeń ma prawo do :
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b)jawnej i umotywowanej oceny ego zachowania oraz postępów w nauce,
c)korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez Szkołę,
d)zgłaszanie nauczycielom i właściwym organom Szkoły wniosków i postulatów dotyczących spraw uczniowskich.
3. Do obowiązków ucznia w szczególności należą:
a)udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich,
b)dbałość o dobre imię Szkoły  oraz poszanowanie jego mienia,
c)przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów,
d)przestrzeganie zasad kultury współżycia w społeczności szkolnej oraz poza nią,
e)dbanie o schludny wygląd, przy czym pożądane jest, aby w dniach uroczystości szkolnych i szczególnych imprez uczeń występował w stroju galowym,
f)usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych w formie pisemnej lub telefonicznej, z podaniem przyczyny nieobecności.
4. Jeżeli możliwości psychofizyczne ucznia utrudniają mu korzystanie z powyższych praw oraz stosowanie się do obowiązków, w jego  imieniu występują rodzice lub opiekunowie prawni.

§20

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów:
a) w przypadku ciężkiego naruszenia postanowień statutu lub obowiązków ucznia,
b) w przypadku gdy uczeń w sposób powtarzający stwarza poważne zagrożenia życia i zdrowia, a także dla zdrowa i życia i innych uczniów i pracowników Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych o których mowa w ust.1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej , po za sięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora, o której mowa w ust. 2, do właściwego  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty powiadomienia ich  decyzji Dyrektora.
4. Odwołalność wstrzymuje wykonalność  decyzji Dyrektora.

§21

1. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo złożenia pisemnej skargi do Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły po rozpoznaniu sprawy podejmuje decyzję o przedmiocie skargi informując jednocześnie o prawie odwołania do osoby prowadzącej Szkołę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. Decyzja osoby prowadzącej jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V
Organizacja pracy  i nauczania Szkoły

§22

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza osoba prowadząca szkołę do 30 maja danego roku.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Plan zajęć dydaktyczno wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
4. W Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
5. W Szkole obowiązują terminy rozpoczęcia i kończenia przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych przerw w nauce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

§23

1. Nauka w Szkole odbywa się w oparciu o pracę w oddziałach i nauczanie indywidualne.
2. Liczba uczniów w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi 4-8 uczniów.
3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale o którym mowa ust. 2 występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
4. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów może być mniejsza od liczby określonej w ust. 2 i 3.
5. W uzasadnionych przypadkach Szkoła organizuje zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych oddziałów szkoły podstawowej, stanowiącym klasę łączoną. Łączna liczba uczniów w takiej klasie musi mieścić się granic normy ustalonej dla odpowiedniego oddziału.

§24

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§25

1. Ocena postępów ucznia dokonywana jest dwa razy w roku szkolnym, jeden raz na koniec pierwszego i jeden raz na koniec drugiego semestru, na podstawie opracowanego dla każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego (IPET).
2. Klasyfikacja roczna ucznia polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zawartych w IPET, w danym roku szkolnym. Ocena jest opisowa i dokonuje jej zespół nauczycieli. Ocenę wpisuje się do arkusza ocen oraz do IPET.
3. Ocena z zachowania jest oceną opisową i polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ( z uwzględnieniem specyfiki jego funkcjonowania).

§26

1. Nauczyciel ma prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, (koncepcjami) nauczania.
2. Stosowanie innowacyjnych metod (koncepcji) nauczania, eksperymentów pedagogicznych, a także autorskich programów nauczania wymaga uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej oraz zatwierdzenia Dyrektora ds. dydaktycznych.
3. Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obowiązujące w szkołach publicznych.

ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy

§27

1. W szkole zatrudnia się :
a) pracowników pedagogicznych (nauczycieli, wychowawcę świetlicy)
b) pracowników niepedagogicznych (w szczególności administracyjnych oraz  obsługowych)
c) inni specjaliści.
2. Stosunek zatrudnienia z nauczycielami i pozostałymi pracownikami Szkoły nawiązuje Dyrektor na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na czas określony (umowa o pracę, umowa zlecenie).
3. Nauczyciele Szkoły muszą posiadać kwalifikacje oraz odpowiednią postawą etyczno- moralną.

Nauczyciel
§28

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą, rewalidacyjną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, a także:
a) odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów w czasie sprawowania nad nimi opieki, prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem w działaniach rewalidacyjnych ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz własnych obserwacji,
b) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwija ich zdolności oraz zainteresowania,
c) systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzenia każdej formy procesu dydaktyczno- wychowawczego, rehabilitacyjnego i rewalidacyjnego,
d) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia postępy uczniów w nauce i nabywaniu umiejętności zgodnie z obowiązującym w szkole systemem nauczania,
e) udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich przyczyn,
f) dba o pomoce naukowe i sprzęt,
g) bierze aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
h) doskonali umiejętności pedagogiczne przez samokształcenie i udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
i) współpracuje z rodzicami uczniów oraz wychowawcami klas,
j) organizuje i prowadzi prace społeczno - użyteczne na rzecz Szkoły,
k) wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku,
l) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
ł) wypełnia zadania opiekuńcze i wychowawcze podczas wycieczek szkolnych i wyjść grupowych poza teren Szkoły
m) prowadzi terminowo i właściwie dokumentację pracy pedagogicznej,
n) niezwłocznie informuje rodziców o trudnościach i zagrożeniach dotyczących rozwoju psychofizycznego
o) jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej.
2. W sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją nauczyciel ma obowiązek postępować zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami postępowania umieszczonymi w szkolnym programie profilaktyki.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw między lekcjami nauczyciele pełnią dyżury  zgodnie z zasadami organizacyjno- porządkowymi obowiązującymi w szkole.

§29

1. Nauczyciel ma prawo do:
a) uzyskania w swojej pracy pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Dyrektora ds. dydaktycznych  i Rady Pedagogicznej,
b) stosowania innowacyjnych metod (koncepcji) nauczania, eksperymentów pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania zgodnie z par. 26 statutu,
c) korzystania ze sprzętu i pomocy naukowych Szkoły oraz własnych.
2. Nauczyciele i nauczyciele specjaliści tworzą zespoły.
3. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora ds. dydaktycznych  przewodniczący zespołu.
4. Cele i zadania zespołu obejmują:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, uzgodnienia metod prowadzenia rewalidacji i rehabilitacji,
b) organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
c) współdziałanie w organizowaniu pracowni, gabinetów specjalistycznych (rehabilitacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych itp.), a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
d) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
e) wspólne przygotowywanie diagnoz interdyscyplinarnych oraz projektowanie wspólnych działań rewalidacyjno - rehabilitacyjnych skierowanych na ucznia.

Wychowawca klasy
§30

1. Dyrektor ds. dydaktycznych powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu Dalej Wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania szczególnie w klasach młodszych.
3. Na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor ds. dydaktycznych powierzy lub powierzył zadanie wychowawcy mają możliwość wpływania rodzice uczniów.
4. Rodzice uczniów danego oddziału, mogą wystąpić do Dyrektora ds. dydaktycznych  z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Dyrektor ds. dydaktycznych  rozstrzyga wniosek w terminie 14 dni.
5. Dyrektor ds. dydaktycznych może również dokonać zmiany wychowawcy w przypadku:
a) przeniesienia nauczyciela do innej placówki lub przydziału nowych czynności uniemożliwiających wykonywanie tego zadania,
b) długotrwałej nieobecności nauczyciela,
c) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcje wychowawcy,
d) urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego,
e) braku efektów pracy wychowawczej,
f) nie wywiązywania się z zadań wychowawcy, określonych statutem Szkoły,
g) na wniosek samego wychowawcy.
6. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym, a w szczególności:
a) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
b) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących oddział,
c) ustalenie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,
e) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych, form pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenie ich w sprawy oddziału i szkoły,
f) współdziałanie z lekarzem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc uczniom,
g) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy, w tym prowadzenie i dbanie o systematyczne uzupełnianie dziennika lekcyjnego, kontrolowanie wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne), wypełnianie arkuszy ocen, wypisywanie świadectw i sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących oddziału,
h) prowadzenie i dokumentowanie na piśmie (przynajmniej 2 razy w roku) obserwacji i rozwoju psychofizycznego ucznia,
i) zapoznanie się z warunkami życia i funkcjonowania swoich wychowanków,
j) utrzymywanie systematycznego i częstego kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
k) współpracowanie z  psychologiem i poradnią psychologiczną- pedagogiczną,
l) udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego rozwoju ucznia,
ł) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
m) uczestniczenie w zebraniach klasowych i konsultacjach z rodzicami,
n) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa.

§31

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby uczniów, Dyrektor może zatrudniać w szkole specjalistów jako pracowników pedagogicznych  lub niepedagogicznych ( w zależności od ich wykształcenia) w tym w szczególności pedagoga, psychologa, logopedę, rehabilitanta.
2. W przypadku zatrudnienia specjalistów do zakresu ich obowiązków stosuje się przepisy §32-34.

Psycholog (pedagog)
§32

1. Psycholog ( pedagog) przeprowadza i formułuje diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia celem ustalenia prognozy i kierunku rozwoju oraz sporządzenia planu wspomagania rozwoju ucznia. W tym celu:
a) gromadzi, zapoznaje się i analizuje dotychczasową dokumentację rozwoju ucznia,
b) przeprowadza wywiad z rodzicami ucznia,
c) wykonuje badania testowe i eksperymentalne odpowiednio dostosowane do możliwości komunikacji i aktualnych dyspozycji ucznia.
2. Psycholog (pedagog) uczestniczy w zajęciach grup szkolnych, zajęciach rehabilitacyjnych i indywidualnych w celu obserwacji zachowania ucznia w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
3. Psycholog (pedagog) współpracuje z nauczycielami i innymi specjalistami w zakresie:
a) ustalenia linii postępowania wychowawczego z uczniem,
b) terapii zaburzeń ucznia,
c) konstruowania planów indywidualnej pracy z uczniem,
d) konstruowania programów zajęć terapeutycznych grupowych,
e) wspomagania nauczycieli w ich kontaktach z rodzicami,
f) dokumentacji współpracy w dzienniku psychologa.
4. Psycholog ( pedagog) współpracuje z rodzicami przekazując im rzetelną wiedzę na temat rozwoju i możliwości psychofizycznych ucznia, prowadząc dyskusje na interesujące rodziców tematy z zakresu wychowania i rozwoju dziecka, a w przypadku wątpliwości i problemów natury wychowawczej, a także trudności w funkcjonowaniu rodziny udziela pomocy psychologicznej rodzicom.
5. Psycholog (pedagog) przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

Logopeda
§33

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
c) podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,
d) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Logopeda przekazuje rodzicom uczniów rzetelną wiedzą na temat rozwoju mowy dziecka i postępów bądź regresu w terapii w czasie konsultacji.
3. Logopeda aktywnie włącza rodziców w proces terapii ucznia oraz przeprowadza instruktaż.

Rehabilitant
§34

1. Rehabilitant obejmuje opieką wszystkich uczniów w szkole, którzy wymagają jego pomocy i prowadzi własne obserwacje dziecka na terenie grupy i w kontaktach indywidualnych, a także:
a) konstruuje program terapii w oparciu o pisemne skierowania i wskazówki lekarza specjalisty,
b) prowadzi indywidualne i grupowe ćwiczenia rehabilitacyjne wybraną metodą terapii według swoich kwalifikacji , wiedzy i umiejętności,
c) prowadzi odpowiednią dokumentację,
d) prowadzi rozmowy i wywiady z rodzicami dziecka w celu dokonania rzetelnej diagnozy dziecka, jego postępów lub regresu w rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej,
e) aktywnie włącza rodziców w proces rehabilitacji dziecka udzielając im stosownego instruktażu,
f) współpracuje z ośrodkami specjalistycznymi i doskonali swoje umiejętności zawodowe.

Pomoc nauczyciela
§35

1. W oddziałach szkolnych można zatrudniać pomoc nauczyciela.
2. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do uczniów głównie w zakresie higieny osobistej i ubierania,
b) uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu

Pozostali pracownicy
§36

1.Pracownicy niepedagogiczni są zobowiązani w szczególności do:
a) sumiennego i starannego wykonywania swoich obowiązków oraz poleceń  Dyrektora Szkoły, Dyrektora ds. dydaktycznych,
b) przestrzegania czasu pracy ustalonego w Szkole,
c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , przepisów   przeciwpożarowych  oraz porządku i regulaminów ustalonych w szkole,
d) dbania o dobre imię i mienie Szkoły,
e) zachowanie tajemnicy w sprawach dotyczących uczniów szkoły, a mogących    naruszyć dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców.
2. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
a) pracy w warunkach zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym przez Kodeks Pracy, a który powinien być wykorzystany w czasie ferii letnich lub zimowych zgodnie z planem urlopu.

ROZDZIAŁ VII
Zasady naboru

§37

Uczniami Szkoły mogą być młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§38

1. Do klasy pierwszej mogą być przyjmowane na wniosek rodziców uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także niepełnosprawnościami sprzężonymi wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną bądź inną poradnię specjalistyczną.
2. Do klasy programowo wyższej mogą być przyjmowani:
a) na wniosek rodziców, uczniowie nie będący dotychczasowymi uczniami Szkoły, po przedłożeniu świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach Szkoły  publicznej tego samego typu oraz odpisu (potwierdzonej kserokopii) arkusza ocen wydanego przez Szkołę, z której uczeń odszedł, stosownie do liczby wolnych miejsc.
3.Decyzje o przyjęciu ucznia do klasy programowo wyższej w przypadku o którym mowa w ust.2 pkt b podejmuje Komisja Kwalifikacyjna (zwana dalej Komisją).
4.W skład Komisji wchodzi:
a) Dyrektor,
b) nauczyciel wskazany przez Dyrektora,
c)przedstawiciel osoby prowadzącej.
5.Komisja przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu do Szkoły kieruje się przede wszystkim:
a)dobrem ucznia ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły,
b)dobrem wszystkich uczniów Szkoły,
c)możliwościami Szkoły w zakresie zapewnienia prawidłowego nauczania i funkcjonowania Szkoły.
6.Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły po przedłożeniu przez rodziców dokumentów o których mowa w ust.1 i 2 i po odbyciu rozmowy z uczniem i jego rodzicami.
7.Komisja przekazuje rodzicom ucznia informacje o podjętej decyzji w terminie 14 dni od dnia przeprowadzonej rozmowy. W przypadku decyzji negatywnej komisja obowiązana jest sporządzić uzasadnienie, a rodzice mogą w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Komisji podjęta w wyniku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§39

1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą organu prowadzącego z inicjatywy własnej lub na wniosek Dyrektora.
2. Organ prowadzący ma prawo zlikwidować Szkołę przed końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązany poinformować, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców lub opiekunów prawnych, Kuratora Oświaty oraz władze Starostwa Powiatowego na terenie, którego jest położona Szkoła.
3. Organ prowadzący przekazuje dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej Szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Szkołą.

§40

1. Dyrektor Szkoły zapoznaje rodziców/opiekunów prawnych uczniów, za pisemnym potwierdzeniem w formie oświadczenia, ze statutem. Statut Szkoły powinien być dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

§41

Szkoła prowadzi, przechowuje dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§42

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem, rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego