STATUT - Fundacja

Idź do spisu treści

Menu główne

STATUT

FUNDACJA

Statut
Fundacji Pokolorujmy Szarość.


Postanowienia ogólne.

§ 1

1.  Fundacja pod nazwą Pokolorujmy  Szarość, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Katarzynę Marię Kowalską
Izabelę Aleksandrę Gendziel

Ewę Bałwas  
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym dnia 27 maja 2015  roku, przez notariusz Zofię Pękałę w Kancelarii Notarialnej w Dzierżoniowie, Rynek 18, działa na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. O fundacjach (Dz. U. Z 1991r, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2  

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miejscowość Dobrocin, województwo dolnośląskie.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy   czym  w  zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwyw wybranych językach obcych.

§ 5  

Ministrem właściwym jest Minister do Spraw Oświaty i Wychowania.

§ 6  

Fundacja może tworzyć, oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i łączyć się z innymi fundacjami w zakresie tożsamym lub zbliżonym do jej działalności statutowej.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z  nazwą i z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego  logotypu.

§ 8

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
•  PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
• PKD 85.20.Z Szkoła podstawowa
• PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
• PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
• PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana
• PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane
• PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej nieklasyfikowana
• PKD 90.29.Z Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej
2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
• PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
• PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
•  PKD 84.12. Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, kulturą pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej,

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

 § 10

Celem Fundacji jest:
1. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom.
2. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
3. Działalność charytatywna.
4. Organizowanie, prowadzenie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych intelektualnie, na wszystkich szczeblach i etapach.
5. Wspomagania edukacji, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży.
6. Pomoc w procesie nauki zawodu oraz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
7. Wspieranie i organizacja zatrudnienia osób  niepełnosprawnych.
8. Podejmowanie innych działań na rzecz ochrony praw, rozwoju i pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
9. Podejmowanie i prowadzenie  działań profilaktycznych,  ukierunkowanych na ochronę  zdrowia psychicznego.  
10. Działalność na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych w tym szczególnie rodzin z osobami niepełnosprawnymi z terenów wiejskich.
11. Promowanie  i rozwijanie wolontariatu.
12. Działalność na rzecz osób starszych, chorych i samotnych.
13. Ochrona i promocja zdrowia.
14. Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz  wypoczynku dzieci i młodzieży.
15. Podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze  społeczeństwem.
16. Działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa i upowszechniania  praw  dziecka.

§ 11  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:    
1. Organizowanie, wyposażanie i prowadzenie przedszkoli i szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, zapewniających odpowiednie warunki do nauki ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości  psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, a w szczególności:
 a) prowadzenie działalności z zakresu wychowania przedszkolnego     
 b) prowadzenie szkół podstawowych.
 c) prowadzenie szkół gimnazjalnych       
 d) tworzenie szkół specjalnych  przysposabiających do pracy
 e) prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 f) prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej
 g) działalność z zakresu pozostałych pozaszkolnych form edukacji  i prowadzenie działalności wspomagającej edukację.    
2. Tworzenie i prowadzenie i finansowanie centrum  rehabilitacyjnego-edukacyjnego dla  osób niepełnosprawnych.
3. Organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i   patologicznych.
4. Organizacja transportów beneficjentów fundacji.
5. Zakup środka transportu do osób niepełnosprawnych.
6. Organizację turnusów rehabilitacyjnych.
7. Organizację wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów,  koncertów i imprez o charakterze edukacyjnym,  kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.
8. Zaopatrywanie przez Fundację placówek w pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne i przydatne w procesie edukacyjnym i rehabilitacyjno – wychowawczym.
9. Organizowanie zajęć i warsztatów mających na celu rozwój i integrację dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze środowiskiem rówieśniczym.
10. Pomoc rzeczową i finansową dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pochodzącej z rodzin ubogich niebędących w stanie zaspokoić w niezbędnym zakresie   
uzasadnionych potrzeb tych dzieci.
11. Pozyskiwanie darczyńców okolicznościowych i stałych.
12. Prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
13. Tworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół specjalnych i innych osób  niepełnosprawnych.
14. Organizowanie pomocy dla osób wykluczonych ze  względów zdrowotnych i  społecznych.
15. Prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej.
16. Przyznawanie jednorazowych bezzwrotnych pomocy finansowych i materialnych  osobom i rodzinom.
17. Prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie ochrony  zdrowia i profilaktyki  prozdrowotnej.
18. Zbiórkę surowców wtórnych.
19. Organizowanie pomocy psychologicznej dla rodziców oraz  chorych dzieci.
20. Powoływanie zakładów  lub innych jednostek  organizacyjnych poprzez, które  realizowane są cele statutowe fundacji.

§ 12   

1. Działalność statutowa fundacji stanowi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr. 234 poz. 1536) i   jest prowadzona na rzecz osób niepełnosprawnych , które to znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w stosunku do społeczeństwa.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego i jest to działalność  na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
3. Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację jest wyłączną działalnością.

         
Majątek i dochody Fundacji.

§ 13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięciuset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 14

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 a) Darowizn, spadków, zapisów.
 b) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 c) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 d) Dotacji i subwencji, jak i innych form wsparcia przez  instytucje rządowe,    samorządowe  oraz europejskie.
 e) Odsetek bankowych, papierów wartościowych.
 f) Odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności    pożytku publicznego, w przypadku  uzyskania przez Fundację statusu organizacji              pożytku publicznego.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności Fundacji przeznaczana jest w całości  na działalność statutową.

§ 15

Darczyńca lub spadkobierca może zastrzec sobie anonimowość, a także   wskazać cel, na który przeznacza się wniesione środki.

§ 16  

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku, i to tylko wówczas, gdy do chwili  składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stań czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17   

Fundacja dysponuje kontem złotówkowym i walutowym.

 § 18

Zabrania się
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób trzecich, z którymi  członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia  albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwani dalej  osobami bliskimi
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, wszczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji albo podmiotu, o  którym mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie.
4.  Zakupu towarów lub usług  lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą  członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób  bliskich, na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Organy Fundacji
§ 19

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany przez Fundatorów na trzyletnią kadencję. Prezesem Zarządu jest jeden z  Fundatorów chyba, że powołają oni do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę. W skład zarządu Fundacji mogą wchodzić  Fundatorzy lub osoby spoza ich grona. W przypadku w § 41 prawo do powołania nowych członków Zarządu przysługuje pozostałym członkom tego organu.

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób. W skład zarządu  wchodzą:
 a) Prezes   
 b) Wiceprezes    
 c) Skarbnik
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 a) złożenie pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych  Fundatorów.   
 b) choroby, ułomności powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.    
 c) niewypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok.
 d) nienależytego wypełnienia funkcji członka.
 e) skazania uprzednio lub następczo prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub za   przestępstwo  skarbowe.    
 f) śmierci członka zarządu.

§ 21

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Decyzje dotyczące warunków pracy i płacy zatrudnionych członków   zarządu i innych pracowników, określa Zarząd w drodze  uchwały    podjętej większością głosów.

§ 22

Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy:
1. Ustalenie i zmiany Statutu Fundacji.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym  Prezesa Zarządu
3. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją.
4. Decyzja o likwidacji Fundacji.
5. Powoływanie członków pierwszego składu Rady Fundacji. Powyższe kompetencje  zapadają w wyniku podjęcia jednomyślnej  uchwały Fundatorów.

§ 23

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do   wyłącznej kompetencji Fundatorów lub Rady Fundacji.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej  jednak niż raz na trzy  miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą  elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. W zakresie swoich właściwości Zarząd podejmuje uchwały.  Uchwały Zarządu zapadają  zwykłą większością głosów. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu przy  obecności pełnego składu Zarządu.

§ 25

Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują w szczególności:   
1. Opracowywanie strategii działalności Fundacji.
2. Uchwalanie rocznego planu działalności Fundacji.
3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
4. Realizowanie celów statutowych Fundacji.
5. Uchwalanie struktury organizacji Fundacji.
6. Decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji,  darowizny, zapisu lub spadku.
7. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na  wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych do realizowania  działalności statutowych.
8. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów jednostek organizacyjnych podlegających  Fundacji.
9. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji.
10. Ustanowienie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich  umocowania.
11. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
12. Sporządzanie budżetu Fundacji oraz sprawozdań  finansowych z pracy Fundacji.

§ 26

1. Rada Fundacji pełni funkcje organu nadzorującego i opiniującego.
2. Rada Fundacji może składać się od trzech do pięciu członków, wybieranych na trzyletnią  kadencję. Rada wybiera ze swego grona  Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Decyzję o składzie członków Rady Fundacji na miejsce osób,  które przestały pełnić tę  funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje sama Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwoływanie członka Rady, i przez to  pozbawienia go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej  większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 a) złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów.    
 b) choroby, ułomności powodującej trwałą niezdolność do  sprawowania funkcji.    
 c) niewypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok.
 d) nienależytego wypełnienia funkcji członka.
 e) skazania uprzednio lub następczo prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.    
 f) śmierci członka Rady Fundacji   
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w  Zarządzie, ani  pozostawać  członkami organu zarządzającego Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję honorowo,nie  pobierając za pracę na  jej rzecz wynagrodzenia.

§ 27

Do zadań Rady Fundacji należy :
1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu  majątkowego Fundacji.
2. Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności.

§ 28

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:    
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących  działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej  Fundacji.


Sposób Reprezentacji.
§ 29  

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają Prezes i Wiceprezes lub Prezes i Skarbnik działający łącznie.


Postanowienia końcowe.
§ 30

Decyzję w sprawie zmian Statutu podejmują Fundatorzy w drodze  jednomyślnej uchwały.

§ 31

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 32

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 33

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 34  

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze  jednomyślnej uchwały.

§ 35

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została  ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i  majątku.

§ 36

Decyzję  w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 37  

W razie likwidacji Fundacji likwidatora pełni Prezes Fundacji, lub inna  osoba wyznaczona przez Fundatorów.

§ 38

1. Statut oraz cele działania Fundacji mogą ulec zmianie.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany celów statutowych Fundacji podejmują Fundatorzy w  drodze jednomyślnej uchwały.

§ 39

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego Ministra.

§ 40

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji podlega przekazaniu na cel wskazany przez Fundatorów.

§ 41

W przypadku śmierci ostatniego Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego statutu, wstępuje Zarząd.

§ 42

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym   Rejestrze Sądowym.

§ 43

Sprawozdanie z działalności Fundacji za zakończony rok obrotowy sporządza się do 31 marca następnego roku. Zatwierdzanie i przesyłanie sprawozdania do odpowiednich organów nadzoru i kontrolnych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego