STATUT - Fundacja

Idź do spisu treści

Menu główne

STATUT

NASZE PLACÓWKI > CENTRUM TERAPII I OPIEKI

STATUT
CENTRUM TERAPII I OPIEKI
FUNDACJI POKOLORUJMY SZAROŚĆ
W DOBROCINIE
             


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

1. Centrum Terapii i Opieki Fundacji Pokolorujmy Szarość w Dobrocinie prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na zasadach wyrażonych w niniejszym statucie.
2. Poradnia nosi nazwę: CENTRUM TERAPII I OPIEKI Fundacji Pokolorujmy Szarość
3. Centrum ma siedzibę w Dobrocinie. Adres: ul. Kościuszki 22, 58-203 Dzierżoniów.
4. Centrum działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Centru Terapii i Opieki działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu Fundacji Pokolorujmy Szarość.
6. Z usług Centrum mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane, które spełniają postanowienia niniejszego statutu.
7. Centrum używa pieczęci: CENTRUM TERAPII I OPIEKI Fundacji Pokolorujmy Szarość Dobrocin, ul. Kościuszki 22, 58-203 Dzierżoniów.

§ 2.  
DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
a) Centrum – należy przez to rozumieć jednostkę, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, działającą pod nazwą Centrum Terapii i Opieki Fundacji Pokolorujmy Szarość
b) Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć Fundację Pokolorujmy Szarość z siedzibą w Dobrocinie, przy ul. Kościuszki 22 , 58-2013 Dzierżoniów, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000564363.


ROZDZIAŁ II
STRUKTURA, ORGANY ORAZ FINANSOWANIE CENTRUM

§ 3.  
FORMA ORGANIZACYJNA CENTRUM

1. Centrum jest jednostką, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.
2. Organem Prowadzącym Centrum jest Fundacja Pokolorujmy Szarość z siedzibą w Dobrocinie.
3. Centrum jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Organu Prowadzącego i działa w strukturze Centrum Terapii i Opieki.
4. Centrum nie posiada zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych.
5. Centrum, ze względu na brak dostatecznego wyodrębnienia gospodarczego i prawnego ze struktur Organu Prowadzącego, nie jest odrębnym od Organu Prowadzącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne.  
6. Nadzór nad Centrum pełni Organ Prowadzący Fundację.


§ 4.  
PROWADZENIE ORAZ REPREZENTOWANIE CENTRUM

1. Organ Prowadzący zapewnia obsługę prawną, administracyjną, gospodarczą oraz księgową Centrum. Obsługa może być prowadzona przez podmioty zewnętrzne współpracujące z Organem Prowadzącym.
2. W związku z tym, iż Centrum nie posiada zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych, Organ Prowadzący działa w imieniu Centrum w obrocie prawnym, w szczególności reprezentuje je na zewnątrz w zakresie składania oświadczeń woli. Stroną wszelkiego rodzaju umów jest Organ Prowadzący.
3. Wszelkich czynności związanych z wpisem Centrum do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust.1 ustawy Prawo oświatowe dokonuje Organ Prowadzący Centrum.
4. Organ Prowadzący zapewnia warunki lokalowe oraz wyposaża lokal w środki niezbędne do działania Centrum.
5. Organ Prowadzący ponosi odpowiedzialność za działania i zobowiązania Centrum.
6. Wszelkich czynności za Organ Prowadzący dokonuje Przedstawiciel Organu Prowadzącego Centrum. Czynności te może wykonywać również  Dyrektor ds. Terapii i Opieki.
7. Organ Prowadzący jest pracodawcą dla pracowników świadczących pracę w Centrum.  
8. Prezes Zarządu Osoby Prowadzącej dokonuje wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników świadczących pracę w Centrum.
9. Organ Prowadzący sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Organ Prowadzący może tworzyć i likwidować filie Centrum.


§ 5.
ORGAN PROWADZĄCY CENTRUM

1. Organ Prowadzący Centrum:
a) nadaje oraz zmienia statut Centrum;
b)  powołuje i odwołuje dyrektora ds. terapii i opieki
c) reprezentuje Poradnię na zewnątrz;
d) decyduje o zatrudnianiu oraz zwalnianiu pracowników, jak również osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
e) rozstrzyga ewentualne spory między pracownikami a Dyrektorem oraz między dyrektora ds. terapii i opieki a Dyrektorem;
f) zarządza majątkiem Centrum, dysponuje środkami finansowymi Centrum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
g) organizuje administracyjną, księgową, prawną i gospodarczą obsługę Centrum.
2. Kompetencje we wszelkich sprawach przekazanych w przepisach powszechnie obowiązujących Dyrektorowi i dyrektorowi ds. terapii i opieki przysługują Organowi Prowadzącemu Centrum, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.


§ 6.
ORGANY CENTRUM

1. Organami Centrum są:
a) Dyrektor Centrum Opieki i Terapii
b) Zespół Terapeutyczny

§ 7.
DYREKTOR CENTRUM TERAPII I OPIEKI

1. Do zadań Dyrektora należą następujące sprawy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Centrum;
b) sprawowanie nadzoru nad Centrum;
c) sprawowanie nadzoru nad pracą biura Centrum, obiegiem dokumentów i tworzeniem archiwum Centrum;
d) zatwierdzanie wydawanych przez Centrum diagnoz i opinii;
e) współpraca z Działem IT Organu Prowadzącego Centrum w zakresie promocji Centrum;
f) konsultowanie się z Organem Prowadzącym w zakresie:
•   projektowania pracy Centrum;
•   rekrutacji pracowników Centrum;
• rozwiązywania sytuacji spornych dotyczących pracowników i osób korzystających z usług Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami;.
2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań ściśle współpracuje z Organem Prowadzącym.
3. W przypadku wątpliwości co do osoby uprawnionej do prowadzenia danej sprawy lub decydowania w danej sprawie, domniemywa się, że jest nią Organ Prowadzący Centrum.
4. Dyrektora  powołuje i odwołuje Organ Prowadzący Centrum.


§ 8.
GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

1. Środki majątkowe przekazane Centrum do prowadzenia jej działalności statutowej przez Organ Prowadzący stanowią własność Organu Prowadzącego.
2. Centrum nie posiada majątku odrębnego od majątku Organu Prowadzącego.
3. Gospodarkę finansową Centrum prowadzi Organ Prowadzący, w szczególności decyduje o sposobie dysponowania majątkiem, źródłach finansowania działalności Centrum oraz o zaciąganiu zobowiązań.
4. Działalność statutowa Centrum finansowana jest w szczególności z:
a) środków Organu Prowadzącego Centrum;
b) darowizn;
5. Organ Prowadzący decyduje o sposobie wykorzystania środków, o których mowa w ust. 4 oraz odpowiada za prawidłowość ich rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA CENTRUM ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW


§ 9.
CELE I ZADANIA CENTRUM

1. Celem działania Centrum jest:
a) pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom;  
b) poradnictwo  dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;    
c) wspomaganie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;    
d) pomoc w procesie nauki zawodu oraz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych;
e) działalność na rzecz ochrony praw, rozwoju i pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej;
f) podejmowanie i prowadzenie  działań profilaktycznych, ukierunkowanych na ochronę zdrowia psychicznego;
g) działalność na rzecz osób starszych, chorych i samotnych;
h) ochrona i promocja zdrowia;
i) rozwój i organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, rekreacji, turystyki, oświaty i wychowania;
j) integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;
k) rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie ośrodków specjalistycznej pomocy.
2. Z usług Centrum mogą korzystać:
a) dzieci i młodzież niepełnosprawna i zagrożona niepełnosprawnością;
b) rodzice, opiekunowie prawni dzieci i młodzieży;
3. Celem działania Centrum jest udzielanie specjalistycznej pomocy zgłaszającym się do niej osobom. Pomoc jest udzielana stosownie do zgłaszanych potrzeb i zgodnie ze specyfiką zgłaszanych trudności.
4. Pomoc jest świadczona zgodnie ze standardami etyki zawodowej.
5. Do zadań Centrum należy w szczególności:
a) udzielanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej specjalistycznej pomocy;
b) prowadzenie poradnictwa oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością;
c) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży (określanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, ocena aktualnego funkcjonowania dziecka);
d) organizowanie zajęć terapeutycznych (indywidualnych lub grupowych) zgodnie z indywidualnymi potrzebami;
e) organizacja zajęć opiekuńczych na wniosek rodzica/opiekuna prawnego – "opieka wytchnieniowa";
f) realizowanie projektów podjętych przez Organ Prowadzący Centrum;
g) tworzenie i wdrażanie programów wyrównujących szanse edukacyjne, poprzez organizację dodatkowych zajęć, konkursów, olimpiad, przeglądów, warsztatów, imprez kulturalno – oświatowych (odczytów, prelekcji, konferencji, seminariów, wykładów, itp.), imprez rekreacyjno – wypoczynkowych (wyjazdów, wycieczek, imprez sportowych, itp.), zorganizowanego wypoczynku letniego, zimowego, śródrocznego (turnusy rehabilitacyjne, półkolonie, „zielone szkoły”).
6. Przyjęcie do Centrum dokonuje się na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złozenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
7. Centrum realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, w zależności od potrzeb Centrum.
8. Centrum świadczy pomoc zgodnie z celami i zadaniami określonymi w statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, stosownie do zgłoszonych przez wnioskodawcę potrzeb i zgodnie z aktualną ofertą usług.
9. Zadania statutowe są wykonywane również poza siedzibą Centrum, w szczególności w środowisku rodzinnym, opiekuńczym oraz w miejscu zamieszkania klienta, po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Centrum.


§ 10.
FORMY UDZIELANEJ POMOCY

1. Centrum realizuje swoje cele i zadania w szczególności w formie:
a) badań diagnostycznych;
b) porad, konsultacji, instruktażu;
c) warsztatów i szkoleń;
d) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.:
• terapii psychologicznej;
• terapii pedagogicznej;
• terapii logopedycznej, neurologopedycznej;
• terapii integracji sensorycznej;
• Treningu Umiejętności Społecznych;
• biblioterapii;
• fizjoterapii i rehabilitacji;
• terapii behawioralnej;
• biblioterapii;
• fizjoterapii i rehabilitacji;
• zajęć sensoplastycznych;
• terapii AAC;
• fizjoterapii i rehabilitacji;
• terapii behawioralnej;
• terapii ręki;
• terapii wodnej metodą Halliwick;
• logorytmiki
• innych rodzajów terapii wspomagających rozwój dzieci;
2. Zakres prowadzonych zajęć terapeutycznych wskazanych w ust. 1 pkt d zależy od aktualnych możliwości kadrowych oraz finansowych Centrum. Zmiana zakresu prowadzonych zajęć terapeutycznych nie będzie stanowiła zmiany niniejszego statutu.  


§ 11.
PRACOWNICY CENTRUM, PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. W Centrum zatrudnia się pracowników:
a) pedagogicznych - o następujących specjalnościach: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, fizjoterapeuci, rehabilitanci, terapeuci integracji sensorycznej i in.;  
b) niepedagogicznych.  
2. Pracownikami pedagogicznymi Centrum mogą być osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym (psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczni, logopeda) oraz z przygotowaniem pedagogicznym.  
3. Do zadań pracowników pedagogicznych Centrum należy w szczególności:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży;
b) prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
c) prowadzenie działań konsultacyjnych i doradczych dotyczących dzieci i młodzieży.
4. Dzieci i młodzież pozostają pod nadzorem pracownika pedagogicznego Centrum jedynie od momentu przekazania ich na zajęcia do momentu odebrania przez rodzica, opiekuna prawnego.
5. Odpowiedzialność pracownika pedagogicznego Centrum za szkody wyrządzone przez dziecko i młodzież osobom trzecim podczas pozostawania pod jego nadzorem w okresie, o którym mowa w ust. 4, regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
6. Pracownik pedagogiczny Centrum ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznego samemu sobie, jedynie w przypadku wystąpienia winy umyślnej.
7. Pracownicy pedagogiczni Centrum odpowiadają za bezpieczne i higieniczne wykonywanie zajęć, mając na uwadze dbanie o całokształt rozwoju dzieci i młodzieży korzystających z zajęć.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY CENTRUM, PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

§ 12.
ORGANIZACJA PRACY CENTRUM

1. Centrum świadczy usługi od poniedziałku do piątku.
2. Godziny otwarcia Centrum ustala Dyrektor, po konsultacji z Organem Prowadzącym Centrum.
3. Centrum działa w ciągu całego roku, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, z możliwością wprowadzenia przerwy w okresie ferii zimowych lub wakacji.
4. Organ Prowadzący Centrum może podjęć decyzję w sprawie świadczenia usług w Centrum również w soboty i niedziele.  
5. Osoba zamierzająca skorzystać z usług świadczonych przez Centrum zgłasza się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo.
6. Osoba, o której mowa w ust. 5  wskazuje usługę oferowaną przez Centrum, z której zamierza skorzystać.
7. W Centrum prowadzona jest następująca dokumentacja:
a) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Centrum, zawierający numer nadany przez Centrum przy zgłoszeniu, imię i nazwisko dziecka, jego numer PESEL, a w przypadku braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania;
b) teczki indywidualne wraz z historią działań wobec każdego dziecka korzystającego z pomocy Centrum oraz dokumentacją badań i konsultacji;
c) inna dokumentacja, zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Dokumentację prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.
9. W razie likwidacji Centrum dokumentacja zostaje zarchiwizowana i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 13.
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

1. Korzystanie z usług świadczonych przez Centrum jest dobrowolne.
2. Osoba będąca niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Centrum z rodzicem, opiekunem prawnym.
3. Rodzice, opiekunowie prawni korzystający z usług Centrum mają prawo do: a) uzyskiwania opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz innych opinii i zaświadczeń dotyczących dzieci i młodzieży wydawanych przez Centrum zgodnie z kwalifikacjami pracowników;  
b) uzyskiwania innych opinii przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących;  
c) uzyskania rzetelnych informacji dotyczących przebiegu procesu diagnostycznego;
d) uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy w ramach świadczonych przez Centrum usług, z uwzględnieniem zasad wynikających z etyki zawodowej.
4. Dzieci i młodzież przed i po rozpoczęciu zajęć pozostają pod nadzorem rodzica, opiekuna prawnego, który odpowiada za ich bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem.
5. Dzieci i młodzież nie mogą przebywać w pomieszczeniach Centrum pod nieobecność pracownika Centrum.
6. Rodzic, opiekun prawny odpowiada za zachowanie dziecka w pomieszczeniach w oczekiwaniu na zajęcia lub po ich zakończeniu, mając na uwadze konieczność prowadzenia innych zajęć oraz umożliwienia świadczenia pracy przez pracowników Centrum, jak również korzystanie z budynku przez inne osoby.
7. Zabrania się biegania po korytarzu oraz klatce schodowej.
8. Rodzic, opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko, któremu nie można przypisać winy ze względu na wiek lub stan zdrowia, w szczególności w zakresie wyrządzonych przez niego szkód majątkowych lub szkód na osobie, zarówno Centrum, jak i innym klientom.
9. W razie dokonania zniszczeń przez dzieci lub młodzież, rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zwrotu uszkodzonego mienia.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Organ Prowadzący Centrum.
2. Uchylenia niniejszego statutu oraz nadania nowego statutu dokonuje Organ Prowadzący Centrum.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego